Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató

1. A Tájékoztató célja, hatálya

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.coninvest.hu[v1] domain és aloldalai (a továbbiakban:weboldal) üzemeltetője, a Coninvest Cégcsoport(képviseli a Coninvest Konyhatechnológia Kft.; 2040[v2]  Budaörs, Budapesti út 127, telefon:36-23/500-918, +36-23/501-310, fax: +36-23/500-919, email: info@coninvest.hu, továbbiakban Társaság / Adatkezelő), mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket,  a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, melyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tájékoztató a weboldalt látogatók, a weboldalon keresztül ajánlatot kérők, hírlevélre feliratkozók[v3]  továbbá a szerviz felé hiba bejelentést tevők által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

A weboldalon használt „cookie”-kal kapcsolatos információkat egy külön dokumentum, a „Cookie tájékoztató” tartalmazza.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok, melyeket a társaság a tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vett:

 •  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)
 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Továbbiakban: Infotv.)
 •  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Továbbiakban: Ptk.),
 •  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Továbbiakban: Grtv.)

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. Az esetleges változásokról az érintetteket kellő időben a honlapon történő közzététellel értesíti.

2. Fogalommeghatározások

 Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a Coninvest Konyhatechnológia Kft.(székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 127[v4] .; cégjegyzékszám:13-09-193790; adószám:26351368-2-13) a továbbiakban: Adatkezelő.

Az adatkezelő adatvédelemi kérdésekkel kapcsolatos elérhetősége: info@coninvest.hu[v5] .

 Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a weboldalon.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt meglátogatja vagy, aki a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat igénybe veszi, igénybevételét kezdeményezi, és ennek keretében megadja az adatait.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek – GDPR 5.cikk (1) és (2) bekezdés

„A személyes adatok

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”)

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”)

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”)

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

(2) Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”)

4.Az adatkezelés típusai

4/1. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintett: Az a felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével a hírlevél szolgáltatás igénybevételére feliratkozik.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a./ pontja és Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet a felhasználó a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével továbbá jelen adatkezelési tájékoztató aktív elfogadásával ad meg[v6] .

A kezelt adatok köre és célja:

 • Név, kapcsolatfelvételhez szükséges.
 • E-mail cím, hírlevél küldéshez és kapcsolattartáshoz szükséges.

Az adatkezelés célja:Hírlevelek küldése az adatkezelő által a felhasználó részére email útján, mely során a felhasználó az adatkezelő szolgáltatásairól, aktuális információkról kap tájékoztatást, illetve figyelemfelhívó ajánlatokat és reklámcélú tartalmakat juttatnak el részére.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat a felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig – leiratkozás-, illetve az adatok felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

Az adatok tárolásának módja: Az adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán vagy külön programban[v7] .

4/2. Hiba bejelentéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintett:Az a felhasználó, aki a webhelyen a hiba bejelentésre szolgáló mezők kitöltésével hibát jelent be, mellyel szerviz segítséget kér.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a./ pontja alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet a felhasználó a hiba bejelentésre szolgáló mezők kitöltésével továbbá jelen adatkezelési tájékoztató aktív elfogadásával ad meg.

A kezelt adatok köre és célja:

 • Bejelentő neve, telefonszáma és email címe,kapcsolattartáshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
 • Kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe – ha különbözik a bejelentőtől -kapcsolattartáshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
 • Pontos cím, ahol a meghibásodott gép található,a szerviz igény teljesítéshez szükséges.
 • A meghibásodott berendezés/berendezések adatai, a szerviz igény teljesítéshez szükséges.
 • A hibajelenség rövid leírása,a szerviz igény teljesítéshez szükséges.

Az adatkezelés célja: A felhasználó által igényelt szerviz lehetőség biztosítása, a hiba javítása.

Az adatkezelés időtartama: A garancia időszak lejártát követő további fél évig, vagy az utolsó javítástól számított fél évig[v8] .

Az adatok tárolásának módja:Az adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő nyilvántartásban/programban[v9] .

4/3.Árajánlat kéréshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintett:Az a felhasználó, aki a webhelyen az árajánlat igénylésére szolgáló mezők kitöltésével árajánlatot kér.

Az adatkezelés jogalapja:A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a./ pontja alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet a felhasználó az árajánlat kérésre szolgáló mezők kitöltésével továbbá jelen adatkezelési tájékoztató aktív elfogadásával ad meg.

A kezelt adatok köre és célja:                                                                    

 • Név, kapcsolatfelvételhez szükséges.
 • Cégnév, kapcsolatfelvételhez szükséges.
 • Telefonszám, kapcsolattartáshoz szükséges.
 • E-mail cím, kapcsolattartáshoz szükséges.                     
 • Ajánlatkérés oka, pontos Az ajánlatkérő pontos kiszolgálásához szükséges.
 • Technológia megnevezése. Az ajánlatkérő pontos kiszolgálásához szükséges.
 • Specifikus igények. Az ajánlatkérő pontos kiszolgálásához szükséges.

Az adatkezelés célja: Árajánlat készítése a társaság által a felhasználó kérésére a felhasználó számára, az általa megadott paraméterek alapján.

Az adatkezelés időtartama[v10] :

Az adatok tárolásának módja: Az adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő[v11]  …..

5. Adatfeldolgozók

Jelen adatkezelési tájékoztatóban érintett szolgáltatások és a weboldal üzemeltetése tekintetében az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név             Székhely                                    Adatfeldolgozói feladat[v12] 

6. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza az Adatkezelő[v13] :

az adatkezelés során használt számítógépek a társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a társaság;

a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal- legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik;

az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;

 a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;

amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;

 a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el a társaság az adatvesztést;

 a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést végez, a mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik, és ……………….. adathordozóra történik;

a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

7. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a PPOS megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítés joga:

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog:

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• Az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e elhasználó jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog:

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • felhasználó és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapszik.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Intézkedési határidő:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja felhasználót.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Panasztétel:

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11- posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.-

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.


 [v1]Ez lesz a domain név?

 [v2]Coninvest cégcsoport ?Melyik cég  a csoportirányító? Melyik cég fogja üzemeltetni az oldalt?

 [v3]Hírlevél feliratkozásnál milyen mezőket kell kitöltenie a feliratkozónak? Név, email cím, adatkezelési elfogadása.

 [v4]Ez a cég lesz  acsoportszinű adatkezelő?

 [v5]Ez az email cím megfelelő?Igen

 [v6]Van esetleg a hírlevél feliratkozást követően külön megerősítést kérő email?

 [v7]Hol kerülnek tárolásra a hírlevélre feliratkozók adatai?

 [v8]A javításaitok után vállatok garanciát az elvégzett munkára, beépített alkatrészre és ha igen mennyi időre a valóságban?

 [v9]Itt kérlek, írjátok majd meg, hogy lesznek tárolva az adatok. Köszönöm.

 [v10]( Itt majd kérek írjátok meg mi a valós gyakorlat nálatok. Feltételezem adtok egy határidőt, amíg az árajánlat él, így ha azt esetlegesen nem fogadják el akkor is lesz egy kimenete az adatkezelés időtartamának és abban az esetben is, ha „születik” belőle üzlet.)

 [v11]Írjátok meg kérlek, hol tárolódnak ezek az adatok.

 [v12]Itt fel kellene sorolni mindenkit, aki az adatokkal kapcsolatba kerül és nem a cég alkalmazottja, pl rendszergazda, weboldal fejlesztő, hírlevél adatbázis szolgáltató, tárhely szolgáltató

 [v13]A sárga hátteres részt nézzétek át kérlek, és írjátok meg, ha valamit ezek közül nem alkalmaztok vagy ha mást alkalmaztok, hogy a valós helyzet legyen leírva.

Papír alapon tároltok esetleg adatokat?Ha igen, akkor arról majd írnom kell.

Szerviz hibabejelentő űrlap
BEJELENTŐ
HELYSZÍNI KAPCSOLATTARTÓ HA KÜLÖNBÖZŐ
Berendezés adatai

Ajánlatkérés

hírlevél feliratkozás

Számunkra az ember a legfontosabb. Ezen múlik közös jövőnk. Hírlevelünkben megosztjuk a legmodernebb, legzöldebb iparági híreket.